Bezpečnostní listy (MSDS)

ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM spol. s r.o.,

Nad Přehradou 2296,

738 02 Frýdek-Místek

S vědomím povinnosti vyplývající pro naši firmu z pozice „distributora“ v souladu s definicí, jak je stanovena v nařízení (ES) č. 1272/2008, informujeme své obchodní přátele, v souladu s požadavky přílohy II „Požadavky na sestavení bezpečnostních listů“ nařízení komise (EU) 2015/830, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a chemických směsí:

1. Požadavky stanovené v dotčené příloze jsou naplněny v bezpečnostních listech zveřejněných na webových stránkách výrobce námi distribuovaných produktů https://www.markem-imaje.us/…ormerly-msds.

Aktuální list Vámi používaného přípravku si můžete stáhnout na níže uvedeném odkaze na základě dodržení následujícího postupu:

- do pole REFERENCE vložte kódové označení Vámi používaného přípravku ( například 5191 )

- vyberte v řádku COUNTRY hodnotu Czech Republic

- vyberte v řádku LANGUAGE hodnotu Czech

- vyberte tlačítko SUBMIT

Následně se Vám zobrazí seznam platných bezpečnostních listů, které si můžete uložit do svého počítače.

V případě, že chcete být upozorněni na nové verze bezpečnostního listu, zaregistrujte se k odběru novinek u jednotlivých dokumentů použitím tlačítka KEEP ME POSTED\

https://www.markem-imaje.com/…-data-sheets\

2. Doplnění požadavků stanovených v dotčené příloze ve smyslu národních specifik:

Oddíl č. 1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace:

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, telefon (24 hod./den) 224 019 293, 224 915 402, 224 914 575.

Oddíl č. 8.1 Kontrolní parametry (limity expozice na pracovišti)

Kontrolní parametry vycházejí z evropských právních předpisů a zejména z nařízení vlády ČR č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

Poznámka: Používané zkratky v BL: TWA = PEL, STEL = NPK_

Oddíl č. 13.1 Metody nakládání s odpady

Námi distribuované produkty jsou baleny v kartónových krabicích (vnější obal), v nichž jsou umístěny směsi chemických látek užívané k označování (tisku) nebo k čištění technologických zařízení (tiskáren) v plastových nebo kovových nádobách (obalech).

Při používání námi distribuovaných produktů vzniknou jejich uživateli zpravidla následující odpady:

- kartónový obal, plastový obal (vnější obal) neznečištěný,

- vnitřní plastový nebo kovový obal znečištěný (inkoustem, voskem nebo ředidlem),

- zbytky směsí chemických látek užívaných k označování (tisku),

- zbytky směsí chemických látek užívaných k čištění tiskáren.

Obecně je nutné s odpady (zbytky) chemických směsí (inkoustů nebo ředidel), které jsou klasifikovány jako nebezpečné chemické směsi, a jimi znečištěnými obaly a pracovními pomůckami nakládat jako s odpady kategorie nebezpečný odpad.

Nedoporučujeme jakékoliv odpady nebo zbytky námi distribuovaných produktů odstraňovat skládkováním. Kapalné nebezpečné odpady je zakázáno vypouštět (vylévat) do veřejné kanalizace.

Vznikající odpady doporučujeme zařadit podle Katalogu odpadů a nakládat s nimi v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů a s informacemi v následující tabulce:

Doporučené zařazení odpadů a nakládání s nimi:

Popis odpaduKatalogové č. dle Katalogu odpadů*) a kategorie odpaduNázev odpadu dle Katalogu odpadů*)Doporučený způsob nakládání
neznečištěné kartónové krabice (vnější obal)15 01 01papírové a lepenkové obalyodpad je vhodný k recyklaci
neznečištěné plastové obaly (např. folie)15 01 02 plastové obalyodpad je vhodný k recyklaci
neznečištěné kovové obaly15 01 04 kovové obalyodpad je vhodný k recyklaci
plastová nebo kovová nádoba (vnitřní obal)15 01 10*obaly obsahující zbytky nebezpečných látek (směsí) nebo obaly jimi znečištěnédoporučeno je energetické využití – spálení odpadu v zařízení, které je oprávněno tento odpad spalovat
zbytky inkoustů nebo vosků08 03 12*odpadní tiskařské barvy obsahující nebezpečné látkydoporučeno je energetické využití nebo odstranění – spálení odpadu v zařízení, které je oprávněno tento odpad spalovat
zbytky rozpouštědel14 06 03*jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědeldoporučeno je energetické využití nebo odstranění – spálení odpadu v zařízení, které je oprávněno tento odpad spalovat

Poznámka: *) Vyhláška č. 8/2021 Sb., Katalog odpadů

Firma ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM spol. s r.o. má uzavřenu smlouvu o sdruženém plnění povinností vyplývajících ze zákona o obalech – zpětný odběr a využití odpadů z obalů – s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM a.s.

Vzhledem k tomu, že společnost Markem-Imaje na svých bezpečnostních listech neuvádí číselné kódy P-vět, můžete je v případě potřeby nalézt na tomto odkaze: https://cs.wikipedia.org/…/P-v%C4%9Bty