POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ

Organizace ONDRÁŠEK INK – JET SYSTEM spol. s r.o. je oficiálním partnerem francouzské firmy Markem-Imaje pro Českou republiku. Stěžejní náplní činnosti organizace je prodej, instalace a servis zařízení a spotřebního materiálu pro značení. Řízení organizace s ohledem na kvalitu dodávaných produktů, ochranu životního prostředí a ochranu zdraví při práci, je spolu s ekonomickou úspěšností prioritním cílem společníků i vedení organizace.

K dosažení tohoto cíle jsou vyhlášeny následující vize:

„Nejvyšší kvalitu zákazníkovi !“

„Ohleduplnost a respekt vůči životnímu prostředí !“

„Bezpečnost zaměstnancům a všem zúčastněným osobám !“

Spokojenost zúčastněných je hlavním cílem činnosti organizace a je považována za předpoklad stability a prosperity, a to na základě poznání nynějších i budoucích potřeb a očekávání zákazníků, zainteresovaných stran i zaměstnanců. Podřízení metod řízení požadavkům ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a ČSN 45001 a dobrovolnému periodickému dohledu třetí stranou je garancí trvalého zlepšování. Organizace se v minulosti zavázala, a tento závazek trvá, že s využitím všech schopností a možností dodrží právní požadavky vztahující se na její aktivity. Obdobný přístup prosazuje organizace i u spolupracu­jících subjektů. Obdobný závazek platí i ve vztahu k předcházení a snižování rizik vycházejících z činností organizace pro životní prostředí a zdraví lidí. Slušnost a vstřícnost je základem pro externí i interní komunikaci. Odbornost a její udržování jsou základem úspěchu zaměstnanců i organizace. Zpětná vazba od zákazníků, spolupracujících subjektů i jiných zainteresovaných stran je vítaným a motivujícím impulsem pro zlepšování.

Vysvětlení postoje některých ustanovení nařízení CLP z pohledu firmy ONDRÁŠEK INK – JET SYSTEM spol. s r.o.

Firma ONDRÁŠEK INK – JET SYSTEM spol. s r.o. vychází z čl. (71) preambule k nařízení CLP (str. 353/7), který jasně stanoví, že „s cílem zabránění zbytečnému zatížení podniků mohou být chemické látky a chemické směsi, které se v okamžiku, kdy se na ně začnou vztahovat ustanovení tohoto nařízení o označování, již nacházejí v dodavatelském řetězci, po určitou dobu i nadále uváděny na trh, aniž by musely být znovu označeny“.

Firma ONDRÁŠEK INK – JET SYSTEM spol. s r.o. je v pozici distributora nebo uživatele chemických látek a chemických směsí. U dodávaných chemických látek a chemických směsí užívá klasifikaci a značení dodavatele, kterou upravuje nařízení (ES) č.1272/ 2008. Stávající způsob značení obalů chemických látek a chemických směsí užívaný firmou ONDRÁŠEK INK – JET SYSTEM spol. s r.o. je v souladu s právní úpravou – Zákona o obalech č. 477/2001 Sb.

Firma ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM spol. s r.o. má uzavřenu smlouvu o kolektivním plnění vyplývajících ze Zákona o výrobcích s ukončenou životností (Zákon č. 542/2020 Sb.) – zpětný odběr elektrozařízení – se společností ELEKTROWIN a.s

Certifikáty